BPP Call for Climate Adaptation Partnerships in the Mekong Delta: Frequently Asked Questions

BPP Call for Climate Adaptation Partnerships in the Mekong Delta: Frequently Asked Questions

Read More

What is the target of this call?

Sector focus

The focus of the call is supporting businesses and communities to adapt to climate change in the agriculture sector in the Mekong Delta.

Geographic focus

The geographic focus is the whole of the Mekong Delta (Can Tho City and the 12 provinces of Long An, Tien Giang, Ben Tre, Dong Thap, Vinh Long, Tra Vinh, Hau Giang, An Giang, Soc Trang, Kien Giang, Bac Lieu and Ca Mau).

What is BPP’s partnership approach?

What is BPP’s partnership approach?

The BPP’s partnership framework recognises that DFAT, businesses and other partnering organisations have significant skills, expertise and resources they are able to bring to the partnership. Operating through a partnership versus purely transactional approach brings increased flexibility, mutual accountability and creative problem solving to achieve mutual objectives. For multi-stakeholder or complex partnerships, the BPP can help provide independent partnership brokers to support establishing and maintaining effective an adaptive ways of working. The BPP partnership principles and approach is described further in https://thebpp.com.au/how-we-partner/.

Co-investment

What kind of co-investment is required?

 • Applicants must commit to match or exceed BPP funding.
 • Co-investments pledged by the applicants may either be cash or a combination of cash and eligible in-kind contributions, with a preference for cash co-investment.
 • Co-investment can be split between partner applicants, allowing multiple organisations to contribute.
 • Co-investment can be provided over the length of the proposal and should be reported every six months during implementation.
 • Co-investment from applicant organisations must be specific to the proposal and not part of activities the organisation(s) are already undertaking. Government, donor or philanthropic funds cannot be counted as part of a partner co-investment.
 • For BPP purposes, cash co-investment is defined as funds provided by the applicant organisations for the purposes of undertaking the proposal.
 • In-kind co-investment consists of non-monetary inputs committed by the applicant organisations. These normally include staff hours, facilities, equipment and services provided by a partner organisation from its own resources. BPP will recognise in-kind co-investment at the fair market value normally expected to be paid for the good or service.

How much funding can be requested from BPP?

• The level of funding requested under the BPP can range between AUD 250,000 and AUD 750,000.
• Proposals may be funded for up to a maximum of two years and must be completed no later than September 2025.
• Partners would be expected to at a minimum match DFAT contributions through cash or in-kind contributions.
• The BPP is unable to provide funding for any taxation purposes. Any taxation requirements are the responsibility of the applicant(s) and cannot be paid for with grant funding from the BPP. It is recommended applicants seek legal and/or financial advice including on eligibility for tax exemptions, before applying to the BPP.
• If the contracting partner is registered in Australia for tax purposes, including NGOs/NFPs who may serve as contracting partner, Goods and Services Tax (GST) is payable by the BPP in addition to the grant funding awarded.

Are there any ineligible costs?

BPP is unable to fund:
• Management
• Free/discounted samples
• Fundraising
• Advocacy (unless specific to the BPP objective then should be attributable)
• Corporate or organisational marketing and communications (communications specific to disseminating project outcomes and learning are eligible and should be attributable to BPP)
• Retroactive expenses: i.e. costs incurred prior to the effective start date of the contract
• Taxes and import duties applied by governments and public authorities.

Application Process

What are the steps in the application process?

Expressions of Interest

Can a consortium of partners submit a concept?

Yes, a consortium of partners is encouraged when it supports improved climate adaptation outcomes. Please note that a consortium needs to have at least one private sector partner.

Are past recipients of BPP support eligible for funding through the BPP Call for Climate Adaptation partnerships in the Mekong Delta?

Yes, past BPP partners are eligible to apply.

Can I submit more than one concept note?

No, each organisation can only submit one concept note.

What language does the concept note need to be submitted in?

Being a regional program, the concept note needs to be written in English. If invited to submit a full proposal, this will also need to be in English.

Selection Criteria

What criteria will be used to assess the concept note?

Applicants will be assessed against:
• Climate impact (mandatory):
o What direct climate adaptation benefits would the initiative achieve? How will the initiative build resilience to future shocks.
· Socio-economic impact (mandatory):
o How many people will benefit, who will benefit and how will they benefit (suppliers, workers and consumers)?
o How are the needs of people living with disabilities or other social diverse groups, such as ethnic minorities, going to be addressed? What are the safeguarding risks and how will they be mitigated?
· Gender impact (mandatory)
o What businesses approaches or practices will be adopted to support women to adapt and create other benefits for women?
· Catalytic impact (Desirable)
o What is potential or explicit plans to attract additional government, development, and private sector investment due to the new or improved business models and proof of concept?

Submission

When do I need to submit the concept note?

The deadline for submissions of your Concept Note through SmartyGrants is 2 pm AEST / 11 am ICT on 1 June 2023.

Notifications

How will I be notified of outcomes?

Both successful and unsuccessful applicants will be notified to the email listed on the Expression of Interest. Please check your email’s inbox and spam folders to access the notification.

Full proposal

Full proposal

Applicants who are successful in proceeding to the next stage of the application process will be invited to prepare a full proposal using a form provided by the BPP. Applicants may be invited to a video session to discuss their proposal.

Due diligence

Due diligence

Due diligence will be conducted on all partners from proposals selected. Due diligence assessments are designed to highlight and mitigate potential fiduciary, safeguarding and reputational risks that may arise. Partners will need to provide appropriate documentation to assist with due diligence assessments. DFAT may decide following due diligence conducted by the BPP not to continue with a proposal that represents significant fiduciary or reputational risk to the Australian Government.

Contact us

Have questions or need help?

Mục tiêu của thư mời nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm?

Lĩnh vực trọng tâm

Hỗ trợ các doanh nghiệp và các cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Địa bàn trọng tâm

Toàn bộ khu vực ĐBSCL, bao gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Cách tiếp cận quan hệ đối tác của Chương trình BPP là gì?

Cách tiếp cận quan hệ đối tác của Chương trình BPP là gì?

Khung quan hệ đối tác của BPP ghi nhận rằng: DFAT, các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác khác có những kỹ năng, chuyên môn và nguồn lực liên quan có thể đóng góp cho quan hệ đối tác. Cách vận hành thông qua quan hệ đối tác so với cách tiếp cận giao dịch thuần túy giúp tăng tính linh hoạt, trách nhiệm chung và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu chung. Đối với quan hệ đối tác gồm nhiều bên hoặc mang tính phức hợp, Chương trình BPP có thể giúp cung cấp các chuyên gia độc lập về kết nối đối tác để hỗ trợ thiết lập và duy trì những cách thức/quy trình làm việc thích ứng và có hiệu quả. Chi tiết về các nguyên tắc và cách tiếp cận quan hệ đối tác của Chương trình BPP, vui lòng truy cập https://thebpp.com.au/how-we-partner/.

Mức ngân sách tài trợ của BPP?

Mức ngân sách tài trợ của BPP?

• Mức tài trợ trong khuôn khổ Chương trình BPP có thể dao động trong khoảng từ 250.000 đến 750.000 đô la Úc.
• BPP sẽ tài trợ cho các đề xuất theo thời hạn tối đa hai năm và đề xuất phải được hoàn thành muộn nhất vào tháng 9 năm 2025.
• Các đối tác sẽ có đóng góp tối thiểu bằng kinh phí hoặc hiện vật để đối ứng với đóng góp của DFAT.
• Chương trình BPP sẽ không cung cấp ngân sách cho tất cả các mục đích liên quan đến thuế. Mọi yêu cầu liên quan đến việc đóng thuế thuộc trách nhiệm của (các) ứng viên và không được chi trả bằng ngân sách tài trợ của BPP. Trước khi nộp đơn xin tài trợ từ BPP, chúng tôi khuyến nghị ứng viên nên tìm hiểu kỹ vấn đề về pháp lý và/hoặc tài chính, bao gồm cả việc có đủ điều kiện để được miễn thuế hay không.
• Nếu đối tác ký hợp đồng có đăng ký tại Úc cho các mục đích liên quan đến thuế, bao gồm cả các Tổ chức phi chính phủ (NGO)/Tổ chức phi lợi nhuận (NFP) có thể sẽ là đối tác ký hợp đồng, thì BPP có nghĩa vụ nộp Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) bên cạnh khoản tài trợ đã trao.

Những chi phí nào được coi là không hợp lệ?

Chương trình BPP sẽ không cấp kinh phí về:
• Quản lý
• Các mẫu miễn phí/giảm giá
• Gây quỹ
• Vận động chính sách (trừ khi có liên quan cụ thể đến mục tiêu của BPP thì sẽ được tính)
• Tiếp thị và truyền thông của công ty hoặc tổ chức (hoạt động truyền thông có liên quan cụ thể đến việc phổ biến kết quả và bài học kinh nghiệm của dự án là hợp lệ và sẽ được BPP chi trả)
• Chi phí hồi tố: tức là chi phí phát sinh trước ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực
• Thuế và thuế nhập khẩu do chính phủ và cơ quan công quyền quy định.

Yêu cầu về hình thức cùng đầu tư là gì?

Yêu cầu về hình thức cùng đầu tư là gì?

 • Ứng viên cần cam kết đầu tư một khoản tương ứng hoặc lớn hơn khoản tài trợ của chương trình BPP..
  Phần cam kết cùng đầu tư (quỹ đối ứng) của các ứng viên có thể bằng tiền hoặc kết hợp tiền và đóng góp hợp lệ bằng hiện vật, tuy nhiên hình thức tiền mặt được ưu tiên hơn.
 • Hình thức cùng đầu tư có thể được phân chia giữa các ứng viên đối tác, qua đó tạo điều kiện cho nhiều tổ chức cùng đóng góp.
  Hình thức này có thể được thực hiện theo suốt vòng đời của dự án đề xuất và được báo cáo sáu tháng một lần trong suốt thời gian thực hiện.
  Quỹ đối ứng này phải là quỹ riêng biệt dành cho việc thực hiện dự án đề xuất, và không phải là một phần của các hoạt động mà tổ chức đã và đang thực hiện. Tài trợ của chính phủ , các quỹ tài trợ khác hoặc quỹ thiện nguyện không được tính là một phần của quỹ đối ứng.
  Liên quan đến các mục đích của chương trình BPP, hình thức cùng đầu tư bằng tiền được định nghĩa là phần kinh phí do các tổ chức ứng viên cung cấp cho mục đích thực hiện dự án đề xuất
  Hình thức cùng đầu tư bằng hiện vật bao gồm các đầu vào phi tiền tệ do các tổ chức ứng viên cam kết. Chẳng hạn như số giờ làm việc của nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ được cung cấp từ chính nguồn lực của một tổ chức đối tác. Chương trình BPP sẽ ghi nhận khoản cùng đầu tư bằng hiện vật theo giá trị thị trường thường được trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

Quy trình nộp hồ sơ gồm những bước gì?

Quy trình nộp hồ sơ gồm những bước gì?

Đối tượng có thể nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm là ai?

Đối tượng có thể nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm là ai?

Các tổ chức ứng viên có thể đến từ mọi quốc gia, tuy nhiên phải được phép hoạt động tại Việt Nam. Nếu hiện tại tổ chức của bạn không đáp ứng được yêu cầu này, vui lòng lưu ý về cách giải quyết vấn đề này trong mục “Tư cách pháp nhân để hoạt động tại Việt Nam” trong Hồ sơ bày tỏ quan tâm.

Các tổ chức ứng viên cũng cần phải đáp ứng những yêu cầu liên quan đến quy trình thẩm định của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), trong đó yêu cầu:

 • Có đăng ký phù hợp theo luật pháp.
 • Có hồ sơ về lịch sử tài chính của tổ chức.
 • Không nằm trong danh sách bị cấm của Chính phủ Australia, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) hoặc Ngân hàng Phát triển liên châu Mỹ (IADB).
 • Các giấy tờ khác liên quan đến uy tín và lý lịch tư pháp.

Một liên minh các đối tác có thể nộp ý tưởng được không?

Có, chúng tôi khuyến khích liên minh các đối tác nộp ý tưởng nếu liên minh này hỗ trợ cải thiện kết quả thích ứng khí hậu. Vui lòng lưu ý: một liên minh đối tác cần có ít nhất một đối tác đến từ khối tư nhân.

Những tổ chức đã từng nhận hỗ trợ của Chương trình BPP trước đây có được nộp hồ sơ cho Thư mời nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm cho Quan hệ đối tác về Thích ứng với khí hậu tại ĐBSCL này không?

Có, các đối tác trước đây của chương trình BPP đủ điều kiện để nộp hồ sơ.

Tôi có thể nộp nhiều hơn một Tóm tắt ý tưởng không?

Không, mỗi tổ chức chỉ có thể nộp một Tóm tắt ý tưởng.

Bản Tóm tắt ý tưởng phải được nộp bằng tiếng gì?

Đây là một chương trình mang tầm cỡ khu vực, vì vậy Tóm tắt Ý tưởng cần phải được viết bằng tiếng Anh. Nếu tổ chức của bạn được mời nộp Đề xuất đầy đủ thì tài liệu này cũng sẽ bằng tiếng Anh.

Các tiêu chí để đánh giá bản Tóm tắt ý tưởng là gì?

Các tiêu chí để đánh giá bản Tóm tắt ý tưởng là gì?

Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên những yếu tố sau:
• Tác động khí hậu (bắt buộc)
o Sáng kiến sẽ đạt được những lợi ích thích ứng khí hậu trực tiếp nào? Sáng kiến sẽ tăng cường khả năng chống chịu trước những cú sốc trong tương lai như thế nào.
· Tác động kinh tế-xã hội (bắt buộc)
o Bao nhiêu người sẽ được hưởng lợi, ai sẽ được hưởng lợi và họ sẽ được hưởng lợi như thế nào (nhà cung cấp, người lao động và người tiêu dùng)?
o Các nhu cầu của người khuyết tật hoặc các nhóm xã hội đa dạng khác, chẳng hạn như người dân tộc thiểu số, sẽ được đáp ứng như thế nào? Những rủi ro liên quan đến các biện pháp bảo vệ an toàn là gì và chúng sẽ được giảm thiểu như thế nào?
· Tác động Giới (bắt buộc)
o Những cách tiếp cận hoặc thực hành nào của doanh nghiệp sẽ được áp dụng để hỗ trợ phụ nữ thích ứng và mang lại những lợi ích khác cho phụ nữ?
· Tác động mang tính xúc tác (mong đợi)
o Đâu là những kế hoạch mang tính khả thi hoặc chi tiết, rõ ràng để thu hút thêm đầu tư của chính phủ, đầu tư phát triển và đầu tư tư nhân nhờ vào các mô hình kinh doanh mới hoặc được cải tiến và bằng chứng về ý tưởng?

Chương trình sẽ thông báo kết quả đánh giá đến các ứng viên như thế nào?

Chương trình sẽ thông báo kết quả đánh giá đến các ứng viên như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến cả ứng viên được chọn và không được chọn theo địa chỉ email ghi trong Hồ sơ bày tỏ quan tâm. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến và cả hộp thư Spam để chắc chắn nhận được kết quả thông báo từ chúng tôi.

Khi nào tôi cần nộp Tóm tắt ý tưởng?

Khi nào tôi cần nộp Tóm tắt ý tưởng?

Hạn nộp Tóm tắt ý tưởng trên hệ thống SmartyGrants là 2 pm giờ AEST (giờ chuẩn Đông Úc / 11 am giờ ICT (múi giờ Đông Dương) ngày 01 tháng 06 năm 2023.

 

Chương trình sẽ thông báo kết quả đến các ứng viên như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến cả ứng viên được chọn và không được chọn theo địa chỉ email đăng ký trên hệ thống SmartyGrants. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến và cả hộp thư Spam để chắc chắn nhận được kết quả thông báo từ chúng tôi.

Đề xuất đầy đủ

Đề xuất đầy đủ

Những ứng viên được chọn để đi vào vòng tiếp theo trong quy trình xin tài trợ sẽ được mời chuẩn bị một đề xuất đầy đủ và sử dụng biểu mẫu của Chương trình BPP. Chúng tôi có thể sẽ mời ứng viên tham gia họp trực tuyến để thảo luận về đề xuất của họ.

Thẩm định

Thẩm định

Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá thẩm định tất cả các đối tác có đề xuất được chọn. Quy trình này được thiết kế để làm rõ và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh về tài chính, các biện pháp bảo vệ an toàn và uy tín. Các đối tác sẽ cần cung cấp tài liệu thích hợp để hỗ trợ quy trình đánh giá thẩm định này. Dựa vào kết quả đánh giá thẩm định của Chương trình BPP, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) sẽ quyết định không tiếp tục với đề xuất có rủi ro về tài chính hoặc uy tín đối với Chính phủ Australia.

Mọi câu hỏi hoặc cần hỗ trợ,

Mọi câu hỏi hoặc cần hỗ trợ,

Vui lòng gửi email đến địa chỉ: applications@thebpp.com.au

The Business Partnerships Platform is supported by the Australian Government and implemented by Palladium.

Get all the latest news from the BPP